Közösségi megbízottak feladatai

Közösségi megbízottak

a.) Közösségi megbízottat a szövetkezet tagjai lépcsőházanként választanak egyet-egyet 5 évi időtartamra, a tisztségviselő választással megegyező időközönként.

A közösségi megbízottat egyszerű szótöbbséggel választják a lépcsőházban lakók, írásbeli szavazással. (Szavazólapot a szövetkezet jogi képviseletén lehet igényelni.) Közösségi megbízottá a lépcsőházban lakó szövetkezeti tag választható. Szükség esetén ugyanabban a házban, de más lépcsőházban lakó szövetkezeti tag is megválasztható. Egy személy több lépcsőházban is megválasztható ez esetben.

b.) A közösségi megbízott tartja a lépcsőházhoz tartozó lakások tulajdonosaival, valamint az intéző bizottsággal a kapcsolatot. Meghallgatja a tagok és nem tag tulajdonosoknak a lakóházzal kapcsolatos javaslatait, panaszait, azokat akár írásban, akár szóban a bizottság elnöke elé terjeszti, de közvetlenül fordulhat az ügyvezető igazgatóhoz is, az intéző bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával. A tagokat és nem tag tulajdonosokat tájékoztatja a szövetkezet küldöttgyűlésének, igazgatóságának határozatairól.

c.) Az olyan bejelentést, amely a közös használatú területek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatát érinti, és amellyel az ott lakók közérzete javítható, azonnal továbbítja az intéző bizottság elnökéhez, vagy a szövetkezet ügyvezető igazgatójához, akik hatáskörük és lehetőségeik szerint eljárnak.

d.) A közösségi megbízott figyelemmel kíséri a lépcsőház közös használatú helyiségeinek állapotát, és a gazdasági feladatoknál írtak szerint jár el a lépcsőházhoz tartozó szövetkezeti tagok és tulajdonosok többségi véleménye alapján. A személyek életét, testi épségét, vagy a szövetkezet vagy a tagok vagyonát veszélyeztető, hibákat észlelve haladéktalanul írásban bejelentéssel él a szövetkezet műszaki részlegénél, kérve a hiba sürgős kijavítását.

Fellép és intézkedik különösen:

- szövetkezeti tag lakás tulajdonos, vagy hozzátartozó által a szövetkezet közös helyiségeinek használata során a szövetkezeti tulajdont veszélyeztető bárminemű magatartás (erőszakos rongálás, szemetelés, a lépcsőház falának beszennyezése, stb.) vagy a helyiség szabálytalan használata ellen,

- a nem lakás céljára szolgáló helyiségek jogtalan használói felderítésére és felszámolására,

- az intéző bizottságnál a jogszerű használat rendezésére,

- a lakás használatában mutatkozó olyan szabálytalanságok esetén, (az üzemeltetési üzemegységen keresztül) ha a szövetkezeti tulajdonost is veszélyezteti (pl. csőrepedés kijavításának késedelme, vagy a meghibásodott lakás berendezési tárgyak kijavítása iránt a lakástulajdonos időben nem intézkedik, s ezzel a lépcsőház valamennyi lakás tulajdonosának anyagi kárt is okoz),

- minden olyan ügyben, amely sérti a szövetkezet vagyoni, vagy jogos érdekeit.

A közösségi megbízott -a közösség érdekében végzett munkájában- minden lépcsőházhoz tartozó tag, vagy nem tag tulajdonos és annak vele együtt lakó hozzátartozója, bérlője, vagy albérlője köteles támogatni.

Munkájáról az intéző bizottság elnökével együtt a szövetkezet ügyvezető igazgatóját tájékoztatja.

A közösségi megbízott, ha vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a lépcsőház tagságának bizalmával visszaél, vagy arra más módon szolgál rá, a lépcsőház visszahívhatja. Szavazólapot a jogi képviseletnél kell igényelni és a kitöltött szavazólapokat oda kell visszajuttatni, ahol a szavazás eredményét jegyzőkönyvbe foglalják. A jogi képviselet a jegyzőkönyv megküldésével erről az intéző bizottság elnökét és a szövetkezet ügyvezető igazgatóját értesíti.