Közösségi megbízottak feladatai

Közösségi megbízottak

a.) Közösségi megbízottat a szövetkezet tagjai lépcsőházanként választanak egyet-egyet 5 évi időtartamra, a tisztségviselő választással megegyező időközönként.

A közösségi megbízottat egyszerű szótöbbséggel választják a lépcsőházban lakók, írásbeli szavazással. (Szavazólapot a szövetkezet jogi képviseletén lehet igényelni.) Közösségi megbízottá a lépcsőházban lakó szövetkezeti tag választható. Szükség esetén ugyanabban a házban, de más lépcsőházban lakó szövetkezeti tag is megválasztható. Egy személy több lépcsőházban is megválasztható ez esetben.

b.) A közösségi megbízott tartja a lépcsőházhoz tartozó lakások tulajdonosaival, valamint az intéző bizottsággal a kapcsolatot. Meghallgatja a tagok és nem tag tulajdonosoknak a lakóházzal kapcsolatos javaslatait, panaszait, azokat akár írásban, akár szóban a bizottság elnöke elé terjeszti, de közvetlenül fordulhat az ügyvezető igazgatóhoz is, az intéző bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával. A tagokat és nem tag tulajdonosokat tájékoztatja a szövetkezet küldöttgyűlésének, igazgatóságának határozatairól.

c.) Az olyan bejelentést, amely a közös használatú területek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatát érinti, és amellyel az ott lakók közérzete javítható, azonnal továbbítja az intéző bizottság elnökéhez, vagy a szövetkezet ügyvezető igazgatójához, akik hatáskörük és lehetőségeik szerint eljárnak.

d.) A közösségi megbízott figyelemmel kíséri a lépcsőház közös használatú helyiségeinek állapotát, és a gazdasági feladatoknál írtak szerint jár el a lépcsőházhoz tartozó szövetkezeti tagok és tulajdonosok többségi véleménye alapján. A személyek életét, testi épségét, vagy a szövetkezet vagy a tagok vagyonát veszélyeztető, hibákat észlelve haladéktalanul írásban bejelentéssel él a szövetkezet műszaki részlegénél, kérve a hiba sürgős kijavítását.

Fellép és intézkedik különösen:

– szövetkezeti tag lakás tulajdonos, vagy hozzátartozó által a szövetkezet közös helyiségeinek használata során a szövetkezeti tulajdont veszélyeztető bárminemű magatartás (erőszakos rongálás, szemetelés, a lépcsőház falának beszennyezése, stb.) vagy a helyiség szabálytalan használata ellen,

– a nem lakás céljára szolgáló helyiségek jogtalan használói felderítésére és felszámolására,

– az intéző bizottságnál a jogszerű használat rendezésére,

– a lakás használatában mutatkozó olyan szabálytalanságok esetén, (az üzemeltetési üzemegységen keresztül) ha a szövetkezeti tulajdonost is veszélyezteti (pl. csőrepedés kijavításának késedelme, vagy a meghibásodott lakás berendezési tárgyak kijavítása iránt a lakástulajdonos időben nem intézkedik, s ezzel a lépcsőház valamennyi lakás tulajdonosának anyagi kárt is okoz),

– minden olyan ügyben, amely sérti a szövetkezet vagyoni, vagy jogos érdekeit.

A közösségi megbízott -a közösség érdekében végzett munkájában- minden lépcsőházhoz tartozó tag, vagy nem tag tulajdonos és annak vele együtt lakó hozzátartozója, bérlője, vagy albérlője köteles támogatni.

Munkájáról az intéző bizottság elnökével együtt a szövetkezet ügyvezető igazgatóját tájékoztatja.

A közösségi megbízott, ha vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a lépcsőház tagságának bizalmával visszaél, vagy arra más módon szolgál rá, a lépcsőház visszahívhatja. Szavazólapot a jogi képviseletnél kell igényelni és a kitöltött szavazólapokat oda kell visszajuttatni, ahol a szavazás eredményét jegyzőkönyvbe foglalják. A jogi képviselet a jegyzőkönyv megküldésével erről az intéző bizottság elnökét és a szövetkezet ügyvezető igazgatóját értesíti.

Az adott lépcsőház lakóközössége egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, írásban ( a szövetkezet által elkészített hitelesített szavazó lapon) választja meg, valamint visszahívható a választás szabályai szerint. Több lépcsőház is választhatja ugyanazt a személyt.

A Közösségi megbízottat tevékenységéért tiszteletdíj illeti meg, amelynek nagyságát a küldöttgyűlés állapítja meg. Az adott lépcsőház tagsága a küldöttgyűlés által megállapított tiszteletdíjat megszavazhat az általa mutatott teljesítmény, valamint az intéző bizottsági elnök (igazgatósági tag) javaslata alapján.

A tiszteletdíj kifizetésének időpontját az Igazgatóság állapítja meg.

Feladatai:

Szövetkezetpolitikai:

Kapcsolattartás a szövetkezet apparátusa, valamint a szövetkezet tagsága között. Lakástulajdon változás esetén a ki és beköltöző tagok figyelemmel kisérése. Aktuális lépcsőházi névsor karbantartása, vezetése, rendezvényekre mozgósítás. (tagértekezlet, lépcsőházi gyűlés)

Méltányossági kérelmek véleményezése.

2.) Gazdasági feladatok:

A lépcsőház gazdálkodásával kapcsolatban az ügyviteli egységtől kikért vagy megkapott havi üzemeltetési és negyedévenkénti felújítási, lépcsőházi kimutatások alapján figyelemmel tudja kísérni a lépcsőház gazdálkodását.

A hátralékos tagokat felhívja tartozásuk kiegyenlítésére a rendelkezésére bocsátott adós lista alapján.

Az adós lista a lépcsőházban nem függeszthető ki.

Jelzi a szövetkezet központja felé az általa tapasztalt, illetve a tagok által jelzett, a lépcsőházban előforduló rendellenességeket, meghibásodásokat. Figyelemmel kíséri a meghibásodások megszüntetését és az elvégzett munkát leigazolhatja. (Akadályoztatása esetén a munkát elrendelő üzemeltetési dolgozó köteles a javítás megtörténtéről meggyőződni, ennek ismeretében a munka elvégzését leigazolhatja).

Amennyiben a munka leigazolásánál problémát észlel, azt az üzemeltetés illetékes dolgozójának azonnal jelzi.

Az adott lépcsőházzal kapcsolatos észrevételeit közli a szövetkezet üzemeltetésével. A felújítási munk ák előkészítési és szervezési munkáiban részt vehet, javaslatait, véleményét az előkészületek során a műszaki vezetővel közli. A végleges felújítás megvalósításáról az üzemeltetés vezetője a Közösségi megbízottat – ha igényt tart rá, tájékoztatja.

Fő feladata a szövetkezeti, illetve a lépcsőházi vagyon védelmének elősegítése, valamint a házirend betartatása.

3.) Hetente elvégzendő feladatok:

Lépcsőházak takarításának, tisztaságának ellenőrzése.

Lépcsőházi világítás működőképessége.

Lépcsőház bejárati ajtó állapota, működőképesség és üvegezés szempontjából.

Tetőkijárat zárhatósága, lépcsőházi szerelvények, lépcsőkorlát, lépcsőfokok, baleset veszélyességi szempontból.

4.) Havonta elvégzendő feladatok: (üzemeltetéssel közösen)

Villanyszerelő szakember segítségével az elszívó ventillátorok ellenőrzése. A lift kocsijának, üzemelésének ellenőrzése. (zajos, belső burkolat állapota, bármi más rendellenesség) Szemétleöntők állapota, funkcionálása. Szeméttároló helyiség tisztasága.

A villamos fogadó állapota, esetleges rendellenesség azonnali jelzése.

Tároló helyiségek, közös helyiség állapota (zárhatóság, rendellenes áramvételezés, tűzveszélyes anyagok tárolása).

Kaputelefon alsó központi egységének az állapota (nyitható-e vele közvetlenül a lépcsőházi ajtó). Lépcsőházi falak állapota, burkolatok, csempék tetőzet állapota, lefolyók tisztasága, idegen anyagok, tárgyak a tetőn, villámhárító, bádogozás nem szakadt, sérült, tetőfelépítmények állapota.

Külső homlokzatok állapota.(maglazult fuga, tagsági panasz beázásra, tetőről, oldalról) Alsó-külső lábazat, járda állapota.

6.) Félévente végzendő feladatok: (üzemeltetéssel közösen)

Az alsó strang elzárók állapota, elzárhatósága, lefolyók, szennyvízlefolyók, összefolyók állapota, a külső nyílászárók állapota.

Ezeket a feladatokat a szövetkezet üzemeltetésével közösen kell végezni, és az eredményről feljegyzést kell készíteni.

Félévente a szövetkezet vezetésével áttekintik az épület költség felhasználását, és javaslatot tesznek az esetlegesen új üzemeltetési díjváltoztatásra.

A szövetkezet zavartalan működéséért elsősorban a szövetkezet apparátusa a felelős, akiknek a Közösségi megbízottak bevonása nélkül is joguk van, sőt kötelezettségük, a műszaki szükségesség mértékének megfelelően a közvetlen beavatkozást elrendelni. .

7.) Évente végzendő feladatok: Minden év szeptemberében megtartandó „Épület diagnosztikai bejáráson” részt vesz. A bejárás előtt a tagok észrevételét javaslatait összegyűjti és az üzemeltetés szakembereinek a bejárás alkalmával átadja.

A szövetkezet által elkészített hibajegyzék alapján,- figyelembe véve az adott épület pénzügyi helyzetét- közreműködhet a felújítási terv összeállításában.

Tervezett tűzrendészeti ellenőrzések szervezésében részt vesz, a helységekbe történő bejutást biztosítja.